Právne služby

Ponúkame Vám komplexné právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

Občianske právo
Tvorba a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv, zastupovanie klientov v konaní pred všeobecnými súdmi, poskytovanie zastupovania spolu so súvisiacim právnym poradenstvom a právnymi službami v občiansko-právnom konaní, vypracovanie právnych analýz, príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a zánikom občiansko-právnych záväzkových vzťahov, uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Právne služby v oblasti bežnej korporátnej agendy obchodných spoločností vrátane komplexného zabezpečenia zasadnutí orgánov, zastupovania pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi, centrálnym depozitárom cenných papierov a inými orgánmi verejnej správy, právna podpora pri zrušovaní obchodných spoločností, a pod.

Kancelária poskytuje aj právne služby v oblasti záväzkového práva, tvorba a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv.

Konkurzné a reštrukturalizačné právo
Posúdenie situácie dlžníka, príprava podkladov na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na reštrukturalizáciu dlžníka.
Príprava veriteľských návrhov alebo prihlášok na prihlásenie pohľadávok do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.
Vypracúvanie žalôb a návrhy na uplatnenie práv v incidenčných konaniach.
Služby pravidelnej kontroly dlžníkov v Obchodnom vestníku v súvislosti s možným začatím konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní.

Úkony v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
Právne rozbory vymožiteľnosti pohľadávok, due dilligence (hĺbková previerka podniku zameraná na relevantné informácie o spoločníkoch, majetkovej účasti spoločnosti, zmluvných vzťahoch, pracovno - právnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám).
Vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom konaní, mandátna správa pohľadávok
V rámci exekučného práva: podávanie návrhov na výkon rozhodnutia, zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia, zastupovanie povinných v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)

Právo duševného vlastníctva
Právna pomoc v oblasti práv priemyselného vlastníctva, tvorba a pripomienkovanie zmlúv z oblastí priemyselného vlastníctva (patentové právo, právo úžitkových vzorov), autorské práva, práva príbuzné autorským právam a právam priemyselného vlastníctva (práva know - how, a pod.)

Pracovné právo
Tvorba a pripomienkovanie pracovno - právnych dokumentov (Pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovného pomeru, právna pomoc pri skončení pracovného pomeru, tvorba interných predpisov a smerníc podľa potrieb klienta, (Pracovný poriadok, a pod.), žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, žaloby o vyplatenie dlhovanej mzdy a iných peňažných plnení, právna pomoc pri inšpekcii práce, a pod.

Správne právo
V oblasti územného a stavebného konania: podávanie žiadostí o vydanie príslušných územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, žiadosti o určenie súpisných čísel stavieb, atď., podávanie opravných prostriedkov, a iné...

V oblasti daňového konania (spolupráca a podpora osobám poskytujúcim služby účtovníctva pre klienta, podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam o uložení pokút alebo iných sankcií atď. a iné …

Zastupovanie v daňovom, stavebnom, katastrálnom a ostatných správnych konaniach, účasť v iných správnych konaniach vedených pred orgánmi štátnej správy alebo územnej samosprávy (obcami, VÚC)

Právo nehnuteľností a developerské projekty
Poskytovanie právnych služieb pri prevode a nájme nehnuteľností, výkupe pozemkov, výstavbe, prestavbe a rekonštrukcii rôznych druhov nehnuteľností. Pri niektorých projektoch poskytovanie právnej pomoci počas celej realizácie projektu a to už od založenia spoločnosti, ktorá bude budúcim investorom projektu, cez pomoc pri vyhľadaní a odkúpení vhodnej nehnuteľnosti, zabezpečení financovania, poradenstva pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, pri uzatváraní zmlúv na realizáciu projektu ako i poradenstvo pri predaji a prezentácii projektu.

Pozemkové právo
Vypracovanie právnych rozborov vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, zastupovanie v konaniach v pozemkovoprávnych sporoch, o pozemkových úpravách, konanie o registri obnovy evidencie pozemkov (ROEP), záhradkové osady a súvisiaca problematika.

Ostatné právne odvetvia
O pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, o verejnom obstarávaní o platobných službách.
O výkone práce vo verejnom záujme, o finančnej kontrole a vnútornom audite, o rozpočtových pravidlách.

Iné oblasti
Úzko spolupracujeme s inými odborníkmi a špecializovanými inštitúciami v ostatných oblastiach, ktoré sú previazané s právom a našou prácou (daňoví poradcovia, patentová a známková kancelária, Úrad pre verejné obstarávanie SR, výskumné ústavy).